28 May 2017

Today's Shiur

Mishna Berura Page 139a: Chapter 223;2 to 223;3
Making Shehecheyanu - Rabbi AE Glatt

Download